Kvalita vzduchu a ako s tým súvisia pojmy VOC a TVOC

Pojem “VOC” čiže prchavé organické látky vznikol z anglických slov Volatile Organic Compounds.
(Prchavý = prchavý, teda za izbovej teploty v plynnom stave)

O kvalitu vzduchu sa ľudia začali hlbšie zaujímať až v druhej polovici minulého storočia, kedy sa vo vnútornom prostredí začalo objavovať čoraz viac ľudí a trávili tu dlhšiu dobu. U tých sa potom začali prejavovať nepríjemné pocity ako je únava, ospalosť, bolesti hlavy až nevoľnosť alebo rôzne prejavy alergií – a to všetko z podstatnej časti vplyvom nízkej kvality vzduchu.

Či už sa nám to páči alebo nie, kvalitu vnútorného prostredia najviac negatívne ovplyvňujeme práve my sami – vlastným procesom dýchania alebo aj zvýšenou metabolickou činnosťou spojenou s intenzívnou fyzickou aktivitou v danom priestore.

Ľudské telo teda vylučuje dychom, potom, transpiráciou z pokožky a podobne mimo známy oxid uhličitý i ďalšie látky ako je čpavok, acetón, etylén, metán a mnoho ďalších druhov prchavých organických látok, ktoré vznikajú v procese trávenia organickej potravy. To všetko v závislosti na veku, stravovacích zvyklostiach, zdravotnom stave, celkovej kondícii a samozrejme i aktuálnej fyzickej aktivite.

Môžu to byť však aj ďalšie nemenej podstatné zdroje znečistenia mimo vlastnej metabolickej činnosti človeka, v podstate by sme mohli povedať, že generujeme svojou činnosťou ďalšie rôzne odéry a zápachy, ktoré sú nepríjemné a často aj zdraviu škodlivé látky.

Medzi ďalšie významné zdroje VOC môžeme zahrnúť:

  • varenie, vyprážanie a iné technologické procesy
  • nátery, lepidlá
  • čistiace, dezinfekčné prostriedky
  • nábytok
  • podlahové materiály, koberce
  • tiež i vonné sviečky, parfémy a kozmetické prostriedky

V minulom storočí vedci odhadovali, že prchavých organických látok je približne 5 tisíc. Dnes s pribúdajúcimi plastami, chemickými prostriedkami, lepidlami, nátermi, atď. sa ich počet odhaduje na viac ako 10 tisíc rôznych druhov.

Prečo sa však posudzuje kvalita vzduchu hlavne podľa koncentrácie CO2?

Je to preto, že vo vydychovanom vzduchu vo vnútornom prostredí je koncentrácia CO2 zhruba 50x vyššia ako je vo vdychovanom vzduchu. To je dôvod, prečo je koncentrácia CO2 veľmi dobrým indikátorom vydýchaného vzduchu.

Pre riadenie vetrania sa vlastne využíva fakt, že ak stúpa koncentrácia CO2, tak stúpa aj koncentrácia prchavých organických látok. A keď sa teda začne vetrať na základe zvýšenej koncentrácie CO2, tak klesne koncentrácia ako CO2, tak i koncentrácia VOC a cítime sa lepšie.

Ďalším dôvodom je, že na rozdiel od veľkého množstva rôznych druhov VOC látok stačí s rozumnými nákladmi a s dostatočnou presnosťou sledovať koncentráciu len jednej látky – CO2, ktorá má veľmi dobrú vypovedaciu schopnosť o tom, ako je aktuálne vzduch v danom priestore vydýchaný a teda podáva nám jasnú informáciu o nutnosti vetrania.

Pre aké priestory je vhodný snímač VOC?

Sú priestory, kde by snímač COukazoval nízke hodnoty napriek našim nepríjemným pocitom, keďže nemeria práve tie zápachy a odéry, ktoré sa tam vyskytujú a predstavujú prevažujúce znečistenie vzduchu v danom priestore.

Príkladom takýchto priestorov môžu byť:

  • závodné a profesionálne kuchyne
  • toalety
  • šatne
  • telocvične, fitcentrá


Pojem „TVOC“

Toto označenie predstavuje tzv. Total Volatile Organic Compounds (TVOC), teda akýsi súhrn VOC látok v monitorovanom vzduchu. TVOC všeobecne zahŕňa široký rozsah rôzných organických látok, ktoré sú často chemicky veľmi podobné a ťažko rozlišiteľné, čo malo za následok vznik viac rôznych TVOC štandardov.

Naše snímače VOC svojou citlivostnou charakteristikou zodpovedajú dvom uznávaným medzinárodným štandardom a to štandardu EPA (Environmental Protection Agency - agentúra federálnej vlády USA, ktorej poslaním je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie) a UBA (UmweltBundesAmt - nemecká agentúra pre životné prostredie a jej poslaním je zabezpečovať ľuďom zdravé životné prostredie s čistým vzduchom a vodou bez znečisťujúcich látok).


Pojem „eCO2

Ďalej sa môžete v súvislosti s meraním VOC stretnúť s pojmom eCO2. Aby bolo možné v praxi použiť snímače VOC podobne ako snímače CO2, majú niektoré senzory VOC tzv. výstup eCO2 (z angl. estimated), čo je odhad (estimated = odhadovaný) koncentrácie CO2 uskutočnený na základe aktuálne zistenej koncentrácie VOC. Tento odhad je založený na predpoklade, že VOC produkované ľuďmi je úmerné vydychovanému CO2. Výhodou je, že s výstupom eCO2 je potom možné pracovať podobne, ako so signálom zo štandardného snímača CO2, na ktoré je mnoho montážnikov zvyknutých a cena VOC snímača je nižšia ako cena CO2 snímača pracujúceho na optickom princípe.