CO2 – oxid uhličitý

CO2 – oxid uhličitý, alebo tiež starší výraz “kysličník uhličitý” je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu.

HLAVNÉ ZDROJE CO2:

  • proces dýchania – metabolické činnosti živých organizmov
  • pri procese spaľovania

Procesom dýchania dochádza k zmene časti kyslíka obsiahnutého vo vdychovanom vzduchu na oxid uhličitý. Oxid uhličitý meriame v tzv. jednotkách  ppm.

Vydychnutý vzduch dospelého človeka obsahuje priemerne okolo 35 000 až 50 000 ppm CO2. Koncentrácia vo vonkajšom vzduchu vo voľnej prírode je zhruba 400 ppm.

Prečo treba sledovať koncentráciu CO2?

Koncentrácia oxidu uhličitého (CO2) vo vzduchu je vhodným indikátorom vydýchanosti vzduchu vo vnútorných priestoroch a veľmi dobre korešponduje s počtom ľudí zdržiavajúcich sa v týchto uzavretých priestoroch. Ponúka sa teda možnosť ventilácie na základe spojitého merania koncentrácie oxidu uhličitého vo vzduchu.

Z čoho sa skladá vzduch?

Zloženie vzduchu zemskej atmosféry vyjadrené v percentách je približne 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% vodných pár, 0,04 % oxidu (kysličníka) uhličitého. Zvyšok tvoria vzácne plyny a ďalšie zložky. CO2 je teda prirodzenou plynnou súčasťou zemskej atmosféry. Jeho koncentrácia v prírode je okolo 0,04% alebo 400 ppm (Parts Per Milliom).

Vyššia koncentrácia CO2 vo vonkajšom prostredí sa vyskytuje:

  • v okolí dopravných tepien s vysokou prevádzkou
  • v okolí priemyselných zón
  • v okolí spaľovní
  • apod …

Ľudia a oxid uhličitý

Procesom dýchania dochádza k zmene vdýchnutého kyslíka na oxid uhličitý. Vydýchnutý vzduch dospelého človeka obsahuje priemerne okolo 45 až 50 tisíc ppm CO2 (cca 100x vyššiu koncentráciu než vo vonkajšom vzduchu). Bez zodpovedajúcej ventilácie potom logicky dochádza v uzavretých priestoroch k nárastu koncentrácie CO2. Hodnota koncentrácie oxidu uhličitého vo vzduchu je teda možné považovať za dôležitý ukazovateľ kvality vzduchu v uzavretých priestoroch.

Hoci je oxid uhličitý neviditeľný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň zrejmá. Dochádza k únave a poklesu schopnosti koncentrácie, bolestiam hlavy… Najmä v priestoroch s väčším množstvom ľudí, ako sú napríklad školy, kancelárie, divadlá, zdravotnícke zariadenia, je negatívny vplyv zvýšenej koncentrácie CO2 vo vzduchu veľmi viditeľný.

Odporúčaná koncentrácia CO2 vo vzduchu by mala byť udržiavaná na alebo okolo hodnoty 1 000 ppm.

Ako zabezpečiť optimálnu kvalitu vzduchu?

Súčasné technológie dovoľujú ľahko a trvalo merať koncentráciu CO2. Na základe získaných hodnôt je potom možné riadiť ventilačné systémy tak, aby bola zaistená dobrá kvalita vzduchu a znížená spotreba energie na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu vnútorných priestorov. Ventilačné systémy teda môžu využívať namerané hodnoty koncentrácie CO2 pre riadenie výkonu a udržiavať tak vnútorné prostredie komfortné. Takéto systémy sú obzvlášť užitočné pre priestory s premenlivým počtom ľudí. Výkon ventilácie sa potom priebežne mení v závislosti od počtu ľudí, ktorí sa nachádzajú vo vetranom priestore. Na základe merania koncentrácie CO2 vo vzduchu potom môžu moderné ventilačné systémy zaisťovať optimálnu kvalitu vzduchu v odvetrávaných priestoroch nezávisle od počtu prítomných ľudí.