VOC = Prvé písmená viacslovného názvu pochádzajúce z angl. Volatile Organic Compounds, čo znamená doslova prchavé organické látky.

Existuje veľké množstvo rôznych chemických látok, ktoré sa označujú ako prchavé organické látky - VOC. Človek uvoľňuje do okolitého vzduchu rôzne druhy VOC v procese dýchania, dýchaním pokožky, potením a pod. Ďalšími zdrojmi sú napr.: varenie, rôzne technologické procesy, spaľovanie zemného plynu, výpary z náterov, lakov, nábytku, podlahových krytín, kobercov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky atď.

VOC môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

 1. BIO-odpadové látky – vznikajú pri metabolickej aktivite živých organizmov (dych, pot, …) alebo tiež napríklad pri varení, pečení apod.
 2. Výpary zo stavebných materiálov, nábytku, kobercov, čistiacich prostriedkov, kozmetických prípravkov, farieb atď.
Môžu mať negatívny dopad na zdravie a životný komfort ľudí. Hlavnými prejavmi sú:
 • nepohoda
 • znížená schopnosť koncentrácie
 • ospalosť, únava
 • bolesti hlavy,
 • podráždenie očí alebo až závrate

Sú to v podstate tie znečisťujúce látky, kvôli ktorým sa primárne vetrá (zápachy). Snímač VOC je teda najviac podobný vnímaniu pachov ľudským nosom.

Pre aké priestory je vhodný snímač VOC?

Sú priestory, kde by snímač COukazoval nízke hodnoty napriek našim nepríjemným pocitom, keďže nemeria práve tie zápachy a odéry, ktoré sa tam vyskytujú a predstavujú prevažujúce znečistenie vzduchu v danom priestore.

Príkladom takýchto priestorov môžu byť:

 • kuchyne
 • toalety
 • šatne
 • telocvične
 • fitcentrá

Pojem „TVOC“

Toto označenie predstavuje tzv. Total Volatile Organic Compounds (TVOC), teda akýsi súhrn VOC látok v monitorovanom vzduchu. TVOC všeobecne zahŕňa široký rozsah rôzných organických látok, ktoré sú často chemicky veľmi podobné a ťažko rozlišiteľné, čo malo za následok vznik viac rôznych TVOC štandardov.

Naše snímače VOC svojou citlivostnou charakteristikou zodpovedajú dvom uznávaným medzinárodným štandardom a to štandardu EPA (Environmental Protection Agency - agentúra federálnej vlády USA, ktorej poslaním je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie) a UBA (UmweltBundesAmt - nemecká agentúra pre životné prostredie a jej poslaním je zabezpečovať ľuďom zdravé životné prostredie s čistým vzduchom a vodou bez znečisťujúcich látok).


Pojem „eCO2

Ďalej sa môžete v súvislosti s meraním VOC stretnúť s pojmom eCO2. Aby bolo možné v praxi použiť snímače VOC podobne ako snímače CO2, majú niektoré senzory VOC tzv. výstup eCO2 (z angl. estimated), čo je odhad (estimated = odhadovaný) koncentrácie CO2 uskutočnený na základe aktuálne zistenej koncentrácie VOC. Tento odhad je založený na predpoklade, že VOC produkované ľuďmi je úmerné vydychovanému CO2. Výhodou je, že s výstupom eCO2 je potom možné pracovať podobne, ako so signálom zo štandardného snímača CO2, na ktoré je mnoho montážnikov zvyknutých a cena VOC snímača je nižšia ako cena CO2 snímača pracujúceho na optickom princípe.