Obchodné podmienky

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť  BETRIMAX s.r.o., sídlo M.R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656, DIČ: 2023299256, IČ DPH: SK2023299256 (ďalej len "predávajúci" ), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 30068/R prevádzkuje internetový obchod (ďalej len "portál" ) B3MAX.sk. "Kupujúci" má možnosť prostredníctvom portálu prezerať si výrobky na stránke portálu a súčasne za podmienok určených týmito Obchodnými podmienkami ( ďalej „OP“ ), akceptácie OP, vyplnením a odoslaním objednávky má možnosť zakúpiť ním vybraný výrobok.

1.2 Kontaktné údaje na predávajúceho ohľadom objednávok a reklamácií sú uvedené na stránke portálu v časti Kontakt.

1.3 Tieto OP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa OP prejaví záujem o kúpu výrobku na stránke portálu. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke výrobku a reklamáciách vád výrobku sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami daných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre portál (ďalej len "Reklamačný poriadok") uvedeným v bode 5. OP.

1.4 Ustanovenia čl. 5. a 6. OP sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje výrobky za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Zodpovednosť za vady výrobku sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1.5 Údaje prezentovaného výrobku na portáli ( najmä dostupnosť a cena) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne výrobku nemusia byť na portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Výrobok predávaný cez portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie výrobku po jeho vypredaní je možné až po jeho nasledovnej výrobe. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu, najmä ak nastal mimoriadny prípad podľa čl. 2.15 OP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania výrobku bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom.

 

2. Objednávanie tovaru

2.1. Kúpa výrobkov sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s OP, inak kúpno-predajný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa OP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 OP. 

2.2. Pre možnosť objednávky na portáli je nevyhnutné, aby kupujúci vyplnil všetky požadované údaje vo formulári objednávky. Vyplnením objednávkového formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7. a nasl. OP a s podmienkami podľa OP. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces objednávky je ukončený výpisom „Objednávka bola odoslaná“.

2.3. Kupujúci si výrobok prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom menu, resp. kliknutím na zobrazený výrobok. Pri výrobku si kupujúci vyberie výrobok a jeho špecifikáciu a kliknutím na „Vložiť do košíka“ výrobok pridá do svojej objednávky. Ak ešte nie je registrovaný, následne sa prihlási alebo zaregistruje, vyberie spôsob dopravy, spôsob platby a proces objednávania ukončí kliknutím na „Potvrdiť objednávku“. 

2.4. Proces tvorby a odoslania objednávky kupujúceho pozostáva z týchto krokov:

1. výber výrobku zo zoznamu

2. ak je potrebné, špecifikácia kritérií výrobku

3. klik na „Vložiť do košíka“

4. klik buď na "Pokračovať v nákupe alebo na "Pokračovať v objednávke"

5. skontrolujte obsah košíka na klik na "Pokračovať v objednávke"

6. v časti "Osobné údaje" vyplňte požadované, príp. aj voliteľné údaje. Ak ste už registrovaný, klik na "Prihlásiť sa"

7. ak sa chcete registrovať, vyplňte aj "Heslo". Prečítajte si naše Obchodné podmienky, označte súhlas a klik na "Pokračovať"

8. v časti "Osobné údaje - Adresy" vyplňte požadované, príp. aj voliteľné údaje. Ak chcete použiť túto adresu aj ako fakturačnú, nechajte políčko zaškrtnuté. V prípade, že fakturačná adresa je iná ako adresa dodania, vyplňte požadované údaje, príp. aj voliteľné údaje. Po skončení údaje uložte a klik na "Pokračovať"

9. v časti "Spôsob dopravy" vyberte požadovaný spôsob dopravy a klik na "Pokračovať"

10. v časti "Platba" si vyberte požadovaný spôsob úhrady, prečítajte si naše Obchodné podmienky a označte súhlas

11. v poslednom kroku si skontrolujte Vašu objednávku a v prípade, že je všetko v poriadku, klik na "Objednať". Po úspešnom odoslaní sa objaví oznámenie "Vaša objednávka bola odoslaná"

2.5. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa uvedených inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie výrobkov. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania ešte pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.6. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maili kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito OP.

2.7. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov a špecifikácia objednávaného výrobku, jeho množstvo, cenu, dodacie a platobné podmienky, adresu dodania, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho. Ak OP neustanovujú v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou výrobkov, vrátane ceny od odoslania objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu.

2.8. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými OP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo a kód. Pri komunikácii s predávajúcim uvádza kupujúci kód objednávky.

2.9. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez portál. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou, kúpiť a prevziať ním vybraný výrobok za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami OP a za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Následne informuje predávajúci kupujúceho o príprave objednávky na expedíciu a o termíne dodania.

2.10. Predávajúci správu o príprave akceptovanej objednávky odošle kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto OP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4.1 OP.

2.11. Objednávku môže kupujúci zrušiť e-mailom alebo telefonicky u predávajúcemu. Ku zrušeniu objednávky musí dôjsť skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail o príprave objednávky. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka aicky zruší. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa OP.

2.12. Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

2.13. Odoslaním správy o príprave objednávky predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu dodať a plniť povinnosti podľa OP. Kupujúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu a plniť povinnosti podľa OP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4.1 OP.

2.14. V osobitných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti údajov firmy, e-mailovej adresy alebo mobilného čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, SMS alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka zrušuje od začiatku.

2.15. Ak predávajúci zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne výrobku, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti výrobku alebo ak nie je schopný dodať výrobok kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej na portáli alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred akceptáciou svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku jednostranne a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).

2.16. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy do okamihu akceptácie objednávky. Po doručení výrobku môže kupujúci odstúpiť od objednávky za podmienky, že bude znášať náklady už realizovanej dopravy a náklady dodania tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo OP a v právnych predpisoch.

2.17. Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu dopravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky. Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené osobitne, cena výrobkov, cena dopravy a cena celkom. Cena výrobkov na portáli je uvedená bez DPH a s DPH.

3.2. V určitých prípadoch v kúpnej cene výrobku nie sú zahrnuté náklady na dopravu výrobkov a poplatky dobierky podľa bodu 4. OP. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na portáli pri výrobku. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny výrobku.

3.4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a spôsob dopravy výrobkov si zvolí kupujúci v 9. resp. 11. kroku objednávania tovaru na portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov, resp. je uvedený ako Dohodou.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo zálohovej faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.

3.5. Splatnosť kúpnej ceny:

a) pri zvolení platby bankovým prevodom kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky a zálohovej faktúry a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. 3. OP; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim,

b) pri doručení tovaru na dobierku kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení výrobkov kupujúcemu.

3.6. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o spôsobe dopravy výrobkov sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby. V osobitných prípadoch je možné vystavenie faktúry hneď po akceptácii objednávky.

3.7. Pri príprave objednávky na odoslanie predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Faktúra je posielaná spolu s výrobkami a k faktúre je súčasne priložený aj dodací list.

3.8. Pri zrušení objednávky sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a OP. Kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 15 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je predávajúci v prípade pochybností oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a výrobok bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení výrobku predávajúcemu.

 

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Ak kupujúci objednal výrobky označené na portáli Skladom, predávajúci odošle výrobky kupujúcemu v lehote 3 dní odo dňa kedy bola objednávka predávajúcim akceptovaná, príp. uhradená zálohová faktúra podľa týchto OP. Predávajúci dodá výrobky kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

4.2. Vydanie výrobkov kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena dopravy za dodávané výrobky. Tento bod neplatí, ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať výrobky v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k výrobkom až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny dopravy a následnom prevzatí výrobkov.

4.3. Spôsob dodania výrobkov zvolí kupujúci na portáli, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. Cena dopravy je uvedená v objednávke, resp. je v objednávke uvedené Dohodou.

4.4. V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob dopravy výrobkov na iný ponúkaný spôsob dopravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. 2 OP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu.

4.5. Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať výrobky aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania výrobkov platí cena dopravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).

4.6. Predávajúci, dopravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku výrobkov kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania výrobkov.

4.7. Pri prevzatí výrobkov je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu výrobkov. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

4.8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať výrobky alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

4.9. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu dopravy výrobkov. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto OP meniť a upravovať hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci neplatí cenu dopravy.

4.10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s dopravou a výrobkami je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie poškodené alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu výrobkov a nedoručeniu dokladov dodávaných s výrobkami v lehote 12 hodín od dodania výrobkov, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že výrobky boli kupujúcemu dodané riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

4.11. Poškodenie výrobkov oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí výrobkov nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.12. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania výrobkov, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa OP a právnych predpisov.

4.13. Osobný odber výrobkov je možný v prípade, ak sa objednané výrobky nachádzajú na sklade. Zjavné vady výrobkov je kupujúci povinný reklamovať okamžite.

 

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

5.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje výrobky za účelom podnikania a nie za účelom spotreby. Zodpovednosť za vady výrobkov sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2. Pri všetkých výrobkoch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy výrobkov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobkov kupujúcim.

5.3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.4. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí výrobkov kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím výrobkov v rozpore s ich účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodborným alebo nesprávnym uskladnením.

5.5. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade, ak je vykonaný zásah do výrobkov.

5.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: osobne predložením výrobkov a dokladu o kúpe alebo odoslaním výrobkov spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu prevádzkovateľa portálu.

5.7. K reklamovaným výrobkom priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe výrobkov a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Výrobky majú byť doručené v čistom stave.

5.8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predložených výrobkov nie je možné.

5.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobkov alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.10. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamované výrobky, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou výrobkov (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

5.11. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania výrobkov kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.

 

6. Vrátenie tovaru

6.1. Poučenie o práve spotrebiteľa: Podľa zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci právo odstúpiť od objednávky bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre spotrebiteľa sú upravené v § 12 predmetného zákona. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od objednávky podľa bodu 6.1, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s OP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak

6.2. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a súčastí je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

6.3. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito OP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od objednávky v prípade, ak tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, bez pôvodného originálneho obalu).

6.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa daných právnych predpisov.

 

7. Ochrana osobných údajov

Viď  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S NARIADENÍM EU Č. 2016/679  GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu v elektronickej forme spolu s danými Obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov.

8.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo SMS správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho, považuje sa táto správa (e-mail alebo SMS správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa budú považované za doručené momentom prevzatia druhou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou alebo poštou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby alebo pošty. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (SMS alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

8.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení OP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení OP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný daným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.

8.4. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

8.5. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z OP alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

8.6. OP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými. Zaslaním objednávky a označením súhlasu so znením OP pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP a reklamačným poriadkom (čl. 5).

OP v tomto znení sú zverejnené a platné od 26.10.2021 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu prostredníctvom portálu po tomto dátume.