Poradenstvo v oblasti výberu a použitia germicídnych žiaričov PROLUX

Posúdenie projektovej dokumentácie pri plánovanej inštalácii germicídnych žiaričov

Montáž germicídnych žiaričov

Opravy germicídnych žiaričov, výmena optrebovaných častí

Posúdenie technického stavu a bezpečnosti prevádzky germicídnych žiaričov

Revízne prehliadky germicídnych žiaričov

Meranie umelého optického neionizujúceho žiarenia UVC 253,7 nm 

Meracie protokoly účinnosti zdrojov UVC germicídnych žiaričov

Záverečný protokol o stave germicídneho žiariča s hologramom pre účely auditu

Poradenstvo pri výbere vhodných snímačov kvality vzduchu

Meranie a záznam výstupných hodnôt zo snímača pre daný priestor

Návrh vhodného snímača alebo snímačov pre konkrétny interiér na základe monitoringu

Návrh a realizácia pripojenia snímača na existujúci ventilačný alebo rekuperačný systém

Návrh a realizácia nového komplexného systému snímača s ventiláciou alebo rekuperáciou

Vyhodnotenie úspory za určité obdobie po pripojení snímača na existujúcu ventiláciu alebo rekuperáciu

Montáž a servis snímačov kvality vzduchu