Ultrafialovým žiarením sa rozumie optické, elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od  100 nm do 1 mm. Ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 400 nm sa rozdeľuje na:
UVA 315 nm až 400 nm
UVB 280 nm až 315 nm
UVC 100 nm až 280 nm

Germicídne žiarenie - UVC vlnová dĺžka 253,7 nm je neviditeľné. Práve toto žiarenie v spektre UV-C spôsobuje úhyn mikroorganizmov a to tak, že dôjde k narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii. Modré svetlo, ktoré produkujú germicídne žiariče je iba vedľajším produktom. Táto časť spektra nie je dezinfekčná. Germicídne žiarenie neprechádza matnými nepriehľadnými materiálmi, ale ani obyčajným sklom. Tvorí pre neho spoľahlivú prekážku. Toto žiarenie prechádza iba čírim kremenným sklom a špeciálnymi teflonovými fóliami.

Expozície dávok UVC žiarenia bez nežiaducich vedľajších účinkov

Vzhľadom na použitie zdrojov s horúcou katódou (relatívne veľký výkon UVC žiarenia do 0,5 m vzdialenosti od zdroja) nie sú pre ničenie mikroorganizmov nutné dlhé expozičné časy. Pri intenzívnom prúdení vzduchu naprieč aktívnou zónou UVC žiarenia dochádza k veľmi účinnej dezinfekcii samotného vzduchu i povrchu v ožarovanom priestore. Podľa priloženej tabuľky na ich deaktiváciu ide o niekoľko sekúnd. Je však potrebné zaistiť  niekoľkonásobnú expozíciu žiarenia v rozsahu 24 hodín. Časový spínač SPH 01,02 umožňuje opakované zapnutie v štyroch vopred  stanovených časoch. Účinnosť UVC žiarenia klesá zo štvorcom vzdialenosti. Pri použití priamo vyžarujúcich germicídnych žiaričov treba rátať s tým, že pri určitej teplote a vlhkosti vzduchu môže byť dezinfekcia v miestnosti od určitej vzdialenosti málo účinná. Citeľný pokles nastáva zhruba od troch metrov od zdroja UVC žiarenia.

Tabuľka: dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od zdroja UVC. Dávka v μW/sek/cm2

(Uvedené hodnoty expozícií platia pri použití zdrojov UVC žiarenia intenzity 90 µW - OSRAM HNS OFR 30W a PHILIPS TUV 30W LL)

Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné optické žiarenie

 

Dodržanie pravidelnej a presnej expozície UV žiarením v aktívnej zóne

Pre správnu funkciu dezinfekcie použitím UVC žiarenia je potrebné zaistiť pravidelné a presné doby expozície UVC žiarenia. Je bezpodmienečne nutné vylúčiť ľudský faktor ako zdroj možných chýb a nepresností. Pre takúto prevádzku je potrebné použiť programovateľný spínač s počítadlom prevádzkových hodín (napr. SPH 01) nakoľko životnosť UVC zdrojov je limitovaná. No i prevádzku takéhoto spínača je potrebné kontrolovať v štvrťročných časových intervaloch. Je potrebné vykonať tiež kontrolný prepočet prevádzkových hodín vzhľadom na naprogramované hodnoty expozície. Len tak je možné zaistiť, že nedôjde ku zvýšenej a nežiaducej expozícii. O všetkých týchto skutočnostiach je potrebné viesť písomnú dokumentáciu, aby prípadné problémy bolo možné vysledovať a odstrániť.

Riziko z expozície umelému optickému žiareniu

Pri prevádzke a použití germicídnych žiaričov môže dôjsť k expozícii osôb umelému optickému žiareniu a to z nasledovných dôvodov:

- nesprávne použitie expozičného času a nesprávne umiestnenie žiariča v priestore (je potrebné sa riadiť doporučenými expozičnými časmi z dôvodu dodržania limitných hodnôt expozície optickým žiarením na jednej strane a dosiahnutí účinnosti pri dezinfekcii na strane druhej). Je dôležité dodržať správne umiestnenie žiaričov v danom priestore a zabezpečiť smerovanie lúčov mimo dosahu možnej nežiaducej expozície.

- nesprávna manipulácia personálu pri prevádzke a údržbe (personál musí byť dôkladne zaškolený a poučený o princípe dezinfekcie UVC žiarením ako i možných rizikách pri neoprávnenej a nesprávnej manipulácii zo zdrojmi žiarenia).

- nepredvídané poruchy (personál musí byť zaškolený a vycvičený pri zvládaní a riešení nepredvídaných porúch a udalostí ako napr. uvoľnenie namontovaného žiariča - zmena vyžarovacieho diagramu, nemožnosť vypnutia, nesprávne nasmerovanie do priestoru, rozbitie trubice - zdroja UVC, kontaminácia okolia ortuťou pri rozbití).

Opatrenia pri možnom zásahu umelým optickým žiarením (prípad havárie a iných nepredvídaných situácii)

Pri prevádzke germicídnych žiaričov typu GK  nesmie v žiadnom prípade dôjsť k styku UVC žiarenia s osobami pohybujúcimi sa v okolí týchto žiaričov a teda musí byť vylúčené ožiarenie ľudí UVC žiarením produkovaným  týmito žiaričmi. Zásah nechráneného ľudského tela je nutné bezpodmienečne úplne vylúčiť. Napriek dodržaniu všetkých bezpečnostných opatrení pri použití týchto žiaričov môže v prípade niektorých havarijných a nepredvídaných situácii dôjsť k zásahu určitou nežiaducou dávkou žiarenia UVC nepresahujúcou maximálnu povolenú hodnotu 30 J.m2.

Vzhľadom na charakter UV žiarenia (žiadne viditeľné prejavy - farba , zápach, termické pôsobenie) je zasiahnutie jeho expozíciou v danom okamihu bez akýchkoľvek sprievodných javov. Tie sa prejavia až z dlhším časovým odstupom - niekoľko hodín v závislosti od veľkosti expozície. Pri ľahších prejavoch - silné pálenie v očiach a sčervenanie pokožky, pri väčších a dlhodobých dávkach - poškodenie zraku, popálenie pokožky, rakovina kože. Už pri podozrení na možnú expozíciu UVC žiarením a prejavoch expozície UV žiarením je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a zo strany prevádzkovateľa je nutné zabezpečiť okamžité odstránenie príčiny, analyzovať príčinu vzniknutého stavu, prijať účinné opatrenia a naďalej sledovať bezpečnosť prevádzky.

Iné možné riziká

Zdroje - trubice produkujúce UVC žiarenie sú v podstate lineárne výbojky obsahujúce ortuťové  pary bez vnútornej vrstvy luminoforu. Pri ich rozbití okrem možného poranenia sklenenými črepinami dochádza ku kontaminácii prostredia ortuťou, pre ľudský organizmus toxickou látkou. Pri manipulácii je nutné dbať, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich poškodeniu. Ich likvidácia pri poškodení a po ich životnosti zodpovedá režimu likvidácie toxického odpadu a to buď u výrobcu alebo u autorizovaných firiem na likvidáciu takéhoto odpadu. Zamedzenie úniku ortuťových pár do prostredia a ochranu pred črepinami je možné dosiahnuť použitím žiaričov - trubíc - s ochranným teflonovým povlakom, akýmsi obalom ktorý aj po rozbití trubice zostane nepoškodený a zabráni tak úniku črepín a ortuťových pár do prostredia.