PODMIENKY PORTÁLU

Podmienky používania portálu b3MAX

I. Preambula

Prevádzkovateľom elektronického internetového systému b3MAX  (ďalej len „Portál“)   je spoločnosť BETRIMAX  s.r.o., prevádzka b3MAX: Kukučínova 24, Považská Bystrica, IČO: 46 261 656, DIČ: 2023299256, Obchodný register Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30068/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ  poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len „Používatelia“).  Tieto Podmienky používania portálu b3MAX (ďalej len „Podmienky“) záväzne upravujú spôsob používania portálu b3MAX.

                                                                                                              
II. Základné pojmy

1. Podujatie alebo akcia je verejné kultúrno-spoločenské alebo hudobné predstavenie, ktoré usporadúva Organizátor.

2. Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá usporadúva podujatie a využíva služby Prevádzkovateľa a Realizátora. Prevádzkovateľ pri usporadúvaní svojich podujatí je zároveň aj Organizátorom.

3. Realizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje a realizuje podujatie pre Organizátora. Ak Prevádzkovateľ usporadúva a realizuje podujatie, zároveň je aj Realizátor.

4. Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa finančne alebo nefinančne podieľa na propagácii, podpore a realizácii  akcie. Druhy partnerstva: exkluzívny reklamný partner, generálny reklamný partner, hlavný reklamný partner, oficiálny reklamný partner, reklamný partner, produktový partner a mediálny partner.

5. Účinkujúci je osoba alebo skupina osôb, ktoré vystupujú a účinkujú na podujatí.

6. Spolupracovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v mene Portálu vyhľadáva nových zákazníkov, partnerov a podujatia.

7. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom rezervačného systému na Portáli rezervuje vstupenku alebo vstupenky na podujatie.

8. Návštevník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila vstupenku alebo vstupenky na podujatie.

9. Rezervácia vstupeniek je automatický systém Portálu, ktorý eviduje záujemcov o vstupenky na podujatie a zároveň umožňuje Používateľom rezerváciu a kúpu vstupenky na konkrétnu akciu.

 
III. Služby

1. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom elektronický ponukový a rezervačný systém, v ktorom môžu Používatelia-Organizátori akcií a podujatí vyhľadať vhodnú možnosť alebo možnosti pre svoje podujatie, objednať si realizáciu podujatia a svoje podujatie môžu vložiť do zoznamu akcií na portáli. Na druhej strane, Používatelia-Zákazníci môžu vyhľadávať v zozname podujatí a rezervovať si vstupenky na konkrétne podujatie.

2. Portál je pre Používateľov vytváraný počítačovými programami, www stránkami a inštrukciami, ktoré fungujú väčšinou automaticky, bez zásahu a kontroly zo strany Prevádzovateľa.

3. Prevádzkovateľ na základe svojich možností kontroluje obsah a pravdivosť informácií poskytnutých alebo zverejnených jednotlivými Používateľmi, ale napriek tomu neručí za ich pravdivý obsah.

4.Služby na portáli zahŕňajú hlavne zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a vyhľadávanie dát.

 
IV. Registrácia

1. Registrácia na Portáli je podmienkou umiestnenia podujatia v zozname akcií a rezervácie. Objednať jednotlivé služby z modulov Portálu môže Používateľ aj bez registrácie. Registrácia je BEZPLATNÁ.

2. Registráciou sa rozumie vloženie Používateľského mena a E-mailu do registračného formulára. Po odoslaní formulára je Heslo zaslané na e-mailovú adresu Používateľa.

3. Všetký registračné údaje Používateľa sú uložené v Profile. V prípade potreby tieto údaje môže Používateľ meniť, dopĺňať a aktualizovať.

 

 V. Používateľ

1. Používateľom môže byť Organizátor, Realizátor, Partner, Účinkujúci, Spolupracovník, Zákazník alebo Návštevník.

2. Používateľ sa zaväzuje pri registrácii uvádzať o sebe pravdivé údaje a poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky ním požadované informácie.

3. Prevádzkovateľ v rámci jemu dostupných možností kontroluje obsah registračných údajov zadávaných jednotlivými Používateľmi.

4. Pokiaľ Používateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaný a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bol inak povinný a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad.

5. Používateľ je jednoznačne identifikovaný prostredníctvom svojho Používateľského mena  a Hesla.

6. Pokiaľ Používateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný na Portáli pod jeho Používateľským menom  a Heslom vykonal Používateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky, s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

7. Používateľ sa zaväzuje s primeranou starostlivosťou chrániť svoje prístupové údaje a berie na vedomie, že úkon vykonaný pod jeho Používateľským menom  a Heslom zaväzuje priamo jeho, bez potreby dokazovania jeho osobnej účasti na úkone.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá Používateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich Používateľského mena  a Hesla tretími osobami.

9. Používateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory Prevádzkovateľa.

10. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu Používateľa resp. akciu alebo rezerváciu , v prípade ak nadobudne podozrenie, že:

a) bude zneužívať Prevádzkovateľom poskytované služby,

b) jeho informácie sú alebo by mohli byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo týmito Podmienkami,

c) nemá plnú spôsobilosť na právne úkony,

d) preukáže sa fiktívnosť Používateľa.

e) okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach, Používateľ nesmie pozmeniť či upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať, distribuovať, poskytovať verejnosti, inak rozširovať, prenajímať, požičiavať, zobrazovať, prevádzkovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny softvéru (častí softvéru), ani z nich vytvárať súhrnné či odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Portál využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať jeho hodnotu alebo poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov Portálu alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb poskytovaných inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek rozmnoženiny softvéru (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Portálu, ktoré neboli a nie sú verejne sprístupnené.

12. Používateľ prehlasuje, že

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní Portálu,

c) si Podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

d) jeho úkony pri používaní Portálu sú považované za vykonané slobodne a vážne,

e) registráciou vstupuje do právnych vzťahov s Prevádzkovateľom a ostatnými Používateľmi.

 
VI. Organizátor podujatia

1. Organizátor podujatia je Používateľ, ktorý má záujem o organizáciu a usporiadanie hudobného, kultúrno-spoločenského alebo eventového podujatia a chce využiť služby, ktoré ponúka Prevádzkovateľ na Portáli.

2. Organizátor môže svoje Podujatie vložiť do zoznamu akcií, pričom určuje názov, čas a miesto akcie.

3. Organizátor, ktorý vložil akciu do zoznamu na Portáli, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, ako aj vo vzťahu k Používateľom, že informácie o svojej osobe a podujatí, ktoré zverejní v zozname akcií, sú pravdivé,

4. Organizátor môže akciu v zozname meniť a zrušiť podľa svojho zváženia

5. Prevádzkovateľ môže s Organizátorom uzavrieť zmluvu, ktorá môže okrem iného upresňovať jednotlivé ustanovenia týchto Podmienok. Účelom takejto zmluvy je marketingovo podporiť Organizátora a spropagovať jeho jednotlivé podujatia.

6. Organizátor súhlasí so zverejnením údajov, ktoré uviedol pri registrácii a pri konkrétnej akcii.

 
VII. Zákazník

1. Zákazník je Používateľ, ktorý si na Portáli rezervuje vstupenku alebo vstupenky v súlade s týmito Podmienkami a podmienkami Rezervácie vstupeniek. Podmienkou rezervácie vstupenky alebo vstupeniek je registrácia, ktorá je BEZPLATNÁ.

2. Zákazník prehlasuje vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, ako aj vo vzťahu k ostatným Používateľom, že informácie o svojej osobe, ktoré poskytne pri registrácii alebo pri rezervácii vstupenky alebo vstupeniek, sú pravdivé.

 
VIII. Podujatie-akcia

1. Nové podujatie do zoznamu akcií na Portáli môže pridať Prevádzkovateľ alebo Organizátor.

2. Každá akcia je zaradená do príslušnej kategórie.

3. Akcia obsahuje hlavne: názov, miesto konania, foto,  dátum a čas. V prípade zaškrtnutia políčka Rezervácie, Organizátor aktivuje rezervačný systém Portálu a vyplní údaje o vstupenke podľa formulára. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov klikne na Odoslať na schválenie. Po schválení akcie Prevádzkovateľom sa táto objaví v zozname akcií na Portáli.

4. Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvoreného systému Portálu spracováva akcie od jednotlivých Organizátorov, pričom s nimi zaobchádza v súlade s týmito Podmienkami.

5. Jednotlivé akcie sa v zozname radia podľa dátumu a času konania.

6. Evidencia a platnosť akcie sa riadi systémovým časom Portálu.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený akciu, ktorá je v rozpore týmito Podmienkami, nezverejniť.

8. Organizátor môže kedykoľvek svoju akciu zmeniť, doplniť alebo vymazať zo zoznamu akcií.

9. Registrácia na Portáli  je BEZPLATNÁ. Cena za realizáciu podujatia bude dohodnutá s každým Organizátorom osobitne. Odmena pre Spolupracovníkov Portálu za sprostredkovanie akcie bude dohodnutá na základe osobitných zmluvných podmienok. Platby budú vykonávané na základe predfaktúry a faktúry vyhradne prostredníctvom bankového účtu.

IX. Návrh a realizácia podujatia

1. Organizátor podujatia môže požiadať Prevádzkovateľa o vypracovanie návrhu akcie, kde zadá základné údaje akcie: druh akcie, miesto, dátum, čas, predpokladaný počet návštevníkov, predpokladaný rozpočet, technické podmienky, príp. o ktorých účinkujúcich má záujem.

2. Prevádzkovateľ na základe požiadavky vypracuje pre Organizátora návrh akcie, ktorý obsahuje návrh scenára, obsadenie účinkujúcich a technické zabezpečenie.

3. Po odsúhlasení návrhu akcie Organizátorom a zaslaní objednávky Realizátor začne s prípravou a realizáciou akcie.

 
 X. Ochrana údajov

1. Používatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované v súvislosti s používaním Portálu budú spracovávané automatickým systémom.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že údaje o Používateľoch spracúva dôverne a len na účely používania Portálu.

3. Používateľom budú údaje poskytnuté len v súlade s týmito Podmienkami, pre overenie totožnosti Používateľa a za účelom zasielania informácií o akciách.

4. Používateľ súhlasí, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely.

Portál môže využívať cookies alebo iné technológie, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal.

 
XI. Zodpovednosť za škodu a záruky

1. Používatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.

2. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú prevádzku Portálu, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom Portálu.

4. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za priame a nepriame škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľom.

5. Používateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane Prevádzkovateľa.

6. Používateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

 
XII. Záverečné ustanovenia

1. Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade tieto Podmienky.

2. Jednotlivé vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľov sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Podmienkami.

3. Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Portálu je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

 
26.01.2016