Germicídne žiariče PROLUX G®

Germicídne žiariče PROLUX G® v režime priameho (otvorené) a nepriameho (uzavreté) ožarovania

Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu použitím ultrafialového žiarenia špeciálnej časti UV žiarenia a to žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Sú  overené klinickými skúškami. Ich použitie a účinnosť sú overené dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe. Pri ich správnom použití nemôže dôjsť k žiadnemu nežiaducemu ožiareniu. Niekoľko zásad je však nutné dodržiavať.

1. Konštrukciou zariadenia a ich umiestnením musí byť bezpodmienečne zaistené, aby v nijakom prípade nedošlo k priamej expozícii obsluhujúceho personálu, prípadne pacientov s nebezpečným UVC žiarením. Práve vzhľadom na to, že toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.

Ide o doplnkovú no pri správnom používaní veľmi účinnú dezinfekciu. Dopadajúce žiarenie je homogénne a tak zlikviduje zárodky i tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali (mimo tieňa vytvoreného prekážkami). Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch. Zdroje samotného žiarenia, v tomto prípade ide o germicídne trubice PHILIPS TUV 30W LL prípadne ekvivalent OSRAM HNS OFR 30W majú garantovanú životnosť 8000 hodín pri poklese intenzity UVC žiarenia na úroveň 80% pôvodnej hodnoty. Po tejto dobe je potrebné ich vymeniť. Na životnosť má vplyv tiež počet zapnutí a vypnutí a či sú použité elektronické predradníky s mäkkým štartom. V prípade typov PROLUX G® sú všetky tieto podmienky splnené.

 2. Germicídne žiariče môžu obsluhovať len osoby náležite poučené o prevádzke a prípadných rizikách, pričom tento fakt musí byť zaznačený písomnou formou. Použitie žiaričov za prítomnosti ľudí je možné len v prevádzkach s kontrolovaným režimom (personál bol vyškolený, poučený, bezpečnosť je zabezpečená doplnkovými technickými prostriedkami). Ide o prevádzky so známym pravidelným režimom vylučujúcim vznik náhodných a nepredvídaných situácii. Montáž môžu vykonávať len osoby spôsobilé, zaškolené  s príslušným oprávnením a na základe projektu autorizovaného projektanta. Pre spustenie riadnej prevádzky je nutné aplikovať prevádzkový poriadok určený pre konkrétne pracovisko vypracovaný v zmysle platnej legislatívy overený a schválený príslušným úradom verejného zdravotníctva.

3. Zabezpečiť pravidelne (raz ročne) preskúšanie funkcie žiaričov, kontrolu prevádzkových spínačov a ďalších doplnkových technických prostriedkov ak boli použité.

4. Označenie žiaričov výstražnými štítkami o nebezpečnosti UVC žiarenia. Vstupné dvere na oddeleniach vyznačiť dobre viditeľným výstražným oznamom o prítomnosti UVC žiarenia. Pre zvýšenie bezpečnosti pri použití priamo vyžarujúcich žiaričov je možné použiť snímač pohybu. Ten pri akomkoľvek pohybe osôb v nebezpečnom priestore automaticky preruší činnosť žiariča na vopred nastavený časový interval. Po jeho uplynutí sa automaticky obnoví jeho činnosť. Pre úplne zamedzenie možnosti zásahu nežiaducim žiarením v miestnosti počas prevádzky žiariča je možné použiť dverný spínač. Pri otvorení dverí dôjde k jeho automatickému odstaveniu z prevádzky. K spusteniu žiariča dôjde až po zatvorení dverí. Pre zaistenie úplnej ochrany pred žiarením v exponovanom priestore je potrebné tieto dve metódy použiť súčasne. Môže dôjsť k zatvoreniu dverí personálom z vnútornej strany a tak k opätovnému spusteniu. Tieto opatrenia je nutné použiť všade tam kde dochádza k väčšiemu pohybu ľudí v týchto priestoroch a napriek dôkladnému poučeniu a zaškoleniu personálu môže pri rutinnej práci dôjsť k omylu. Jedná sa o priestory kde je potrebné zaistiť vysokú čistotu prostredia, aj za cenu vyšších investícii na technické zabezpečenie ochrany pred nežiaducim UVC žiarením.

Ako zdroje UVC žiarenia sú použité žiariče s horúcou katódou, čo pri 30W zdroji predstavuje 90 mikrowatov za sekundu z jedného metra na centimeter štvorcový. Expozičné časy na túto vzdialenosť vychádzajú veľmi krátke na to aby dezinfekcia v aktívnej zóne prebehla veľmi účinne. Preto je dôležité, aby prevádzka prebiehala opakovane v krátkych časových intervaloch pričom vzhľadom na prúdenie vzduchu a výmenu vzduchu v priestore dochádza k účinnej dezinfekcii veľkého objemu (bez použitia vzduchotechniky približne každých 6 hodín dochádza k úplnej výmene, alebo premiestneniu vzduchu v sledovanom priestore):

a., uvedené skutočnosti platia len pri použití otvorených - priamo vyžarujúcich žiaričov - bez prítomnosti ľudí. Pri ich prevádzke je potrebné zaistiť prísne dodržiavanie bezpečnostných predpisov a doporučení.

b., pri použití uzavretých - nepriamo vyžarujúcich žiaričov (dezinfikovaný vzduch prechádza v uzavretom priestore žiariča vo veľmi malej vzdialenosti od zdrojov UVC žiarenia). Tým dochádza k veľmi účinnej a efektívnej dezinfekcii prechádzajúceho vzduchu, no jeho objem je limitovaný výkonom použitých ventilátorov. Ten je daný veľkosťou samotného germicídneho žiariča, ale i faktom že pri väčších objemoch prečerpávaného vzduchu dochádza k zvýšenému akustickému hluku.
Pri ich prevádzke nie je potrebné zaistiť prísne dodržiavanie bezpečnostných predpisov a doporučení, nakoľko pri správnom použití nedôjde v žiadnom prípade k styku s nebezpečným UVC žiarením. Jeho úroveň na vstupných a výstupných mriežkach je nulová. Platí zásada, že pre zaistenie dezinfekcie týmito žiaričmi je potrebné čo najviac predĺžiť ich prevádzkový čas počas možnosti kontaminácie vzduchu pohybujúcimi sa osobami v priestore, alebo pre čo najvyššiu možnú dezinfekciu v prípade potreby ich použiť v nepretržitom režime. Pre ekonomickú prevádzku je doporučené použiť programovateľné spínacie hodiny SH01 alebo SPH01A ktoré sú súčasťou žiariča.

Možné riziká

Zdroje - trubice produkujúce UVC žiarenie sú v podstate lineárne výbojky obsahujúce ortuťové  pary bez vnútornej vrstvy luminoforu. Pri ich rozbití okrem možného poranenia sklenenými črepinami dochádza ku kontaminácii prostredia ortuťou, pre ľudský organizmus toxickou látkou. Pri manipulácii je nutné dbať, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich poškodeniu. Ich likvidácia pri poškodení a po ich životnosti zodpovedá režimu likvidácie toxického odpadu a to buď u výrobcu alebo u autorizovaných firiem na likvidáciu takéhoto odpadu. Zamedzenie úniku ortuťových pár do prostredia a ochranu pred črepinami je možné dosiahnuť použitím žiaričov - trubíc - s ochranným teflonovým povlakom, akýmsi obalom ktorý aj po rozbití trubice zostane nepoškodený a zabráni tak úniku črepín a ortuťových pár do prostredia.

Záverečné ustanovenie

Výrobca prehlasuje, že pri dodržaní hore uvedených pravidiel a nariadení je použitie uvedených zariadení vysoko účinné a bezpečné. Tieto skutočnosti boli overené meraniami, dostupnými údajmi výrobcov UVC zdrojov, použitím odborných informácii o obdobných výrobkoch renomovaných svetových výrobcov, ako tiež dlhoročnými skúsenosťami výrobcu. Výrobca si vyhradzuje  akékoľvek zmeny a úpravy v týchto materiáloch inou osobou bez autorizácie.